Wednesday, November 9, 2011

ОДДЕЛЕНСКИ ЧАС 2005/2006Ориентациона програма за работа на одделенскиот час за учебната 2005/2006
oдделение VII - Б
Одделенски раководител - Аида Петровска
ОУ "Димитар Миладинов" – Општина Центар, Скопје

1. Педагошко раководење со паралелката
Во програмата се предвидуваат 2 одделенски часа (понеделник прв час – давање инструкции за работната недела, петок последен училишен час – импресиите од изминатата недела). Со зголемувањето на бројот на одделенските часови раководителот на паралелката ќе може да ја следи работата на учениците, нивниот развој, ќе има поголемо влијание и можност за нивното воспитување, на кое полагаме многу малку внимание заборавајќи дека сме и воспитна установа. На овој начин полесно би ги анимирале учениците и би ги реализирале училишните активности, кои се исто така од големо значење за учениците и за училиштето.

2. Цели на педагошкото раководење на паралелката се:
- Следење и поттикнување на психофизичкиот развој на учениците;
- Следење и решавање на проблемите во воспитно – образовниот процес; 
- Анимирање на учениците за учество во организацијата и реализацијата на училишните активности;
- Мотивирање на учениците да учат и да постигнуваат подобри резултати;
- Охрабрување на учениците да преземаат одговорност за сопственото учење и поведение;
- Поттикнување на учениците да учат еден од друг и еден со друг;
- Создавање заедница во која учениците ќе се чувствуваат пријатно;
- Меѓусебна доверба и почитување меѓу учениците;
- Почитување на соговорникот со различно мислење;
- Развивање соработнички односи меѓу учениците;
- Пријателски односи и разбирање меѓу учениците;
- Развивање самодоверба и уверување дека секој може да учи и да постигнува добри резултати, ако сака;
- Развивање партнерска соработка меѓу учениците;
- Квалитетни меѓуученички односи во и надвор од училиштето, а сето оваа ќе се постигне добра соработка на раководителот со родителите, наставници, стручната служба во училиштето, надворешни лица и директорот на училиштето.

3. Проектни одделенски активности
 -  Покрај задолжителна административна работа и грижа за одделението одделенските часови  би течеле и две проектни активности:
1. "Македонија ризница на здрава храна" и
2. "Светилки за оние без светлина"
- Во проектната активност "Македонија ризница на здрава храна"планирам да изработиме календар. Секој месец од годината би бил обележан со овошка или зеленчук што најмногу се конзумира во тој месец, со повеќе рецепти како да се приготват.
- Во проектната активност "Светилки за оние без светлината"би изработиленеколку портрети на етичките личности кои со своите постапки и дела станале  бесмртни ( Климент Охридски, Мајка Тереза, Гоце Делчев, Максим Горки, Толстој, Ганди, Со, Заратустра или други).

4. Цели на проектните активности:
- Ангажирање на учениците да стекнуваат соодветни искуства кои го помагаат нивниот развој;
- Поттикнување на помалку успешните ученици;
- Негување на взаемно почитување и толеранција меѓу учениците;
- Социјална интеракција преку групна работа на учениците;
- Самоорганизираност на учениците во нивната работа;
- Поттикнување на усното и писменото изразување на учениците;
- Наведување на истражувачко учење;
- Развивање критички однос на учениците кон усвоените факти и сознаниа;
- Вештини за донесување одлуки и заземање ставови;
- Промоција на училиштето и образованието во целина и др


време на раализација
вид и содржина на активностите

септември

1.а) Запознавање со куќниот ред на училиштето,
б) Избор на одделенското раководство,
в) Права и должности на одделенската заедница,
г) Средба со Рина Усикова – руска македонистка,
2. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Мајка Тереза,
3. Лична и општа хигиена
а) " Збогум вирози"
б) "Не фрлајте отпадоци".
4. Планирање и активности за уредување на училишниот простор.
5. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна"
- јули – тиква или кајсија,
- август – лубеница или модор патлиџан,
- септември – домат или пиперка.
6. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

октомври

1. Методи, форми и техники за успешно учење,
2. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Св. Климент Охридски,
3. Согледување на нашите постапки во меѓусебната комуникација
што да отфрлам, а што да негувам – разговор,
4. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна" - грозје,
5. Договор за учество во активностите за Денот на училиштето.
6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


Време на реализација
вид и содржина на активностите
ноември

1. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Димитар Миладинов,
2. Како да се однесуваме во училиштето и надвор од него,
3. Јас и моето семејство – Што би сменил во релацијата меѓу мене и
моето семејство?
4. Анализа на успехот и поведението во првото тримесечие.
5.Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна" - дуња,
6. ___________________________________________________
___________________________________________________
7. ___________________________________________________
___________________________________________________
8. ___________________________________________________
___________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
декември
1. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна" - пченка,
2. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Заратустра,
3. Презентација на изработените проектни активности,
4. Договор за заедничка прослава на Нова година и планови за зимскиот
распуст.
5. ___________________________________________________
___________________________________________________
6. __________________________________________________
__________________________________________________
7. __________________________________________________
___________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


Време на реализација
вид и содржина на активностите
јануари1. Дали сум задоволен од мојот успех и поведението во првото полугодие,
како ќе го подобрам успехот и кој може да ми помогне? - разговор,
2. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна" - зелка,
3. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Максим Горки,
4. ___________________________________________________
___________________________________________________
5. ___________________________________________________
___________________________________________________
6. ___________________________________________________
___________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________февруари

1. Релации помеѓу врсници,
2. Значењето на меѓународната соработка,
3. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Лав Николаевиќ Толстој,
4. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна" - компир.
5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________Време на реализација
вид и содржина на активностите
март


1. Што ми се допаѓа а што не во моето училиште,
2. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Хипократ,
3. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна" - лук.
4. Активности по повод Денови на екологијата
(литературни и ликовни творби, акции за уредување на
училишниот простор, саксиско растение, миленици)
5. Анализа на успехот и поведението во третото тримесечие,
6. Подготовки за Денот на шегата.
7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
април1. Акција – собирање стара облека, обувки, играчки и книги,
- значењето на хуманитарните акции – разговор,
2. Нашиот однос кон културните и природните богатства,
3. Моето мислење за загадувачите на животната средина,
4. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Демокрит,
5. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна"
- спанаќ или јагоди.
6. ___________________________________________________
___________________________________________________
7. ___________________________________________________
___________________________________________________
8. ___________________________________________________
___________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________Време на реализација
вид и содржина на активностите


мај

1. Активности за Денот на Европа,
2. Проектна активност "Светилки за оние без светлина"
- Портрет на Гоце Делчев,
3. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна"
- краставица или рибизла ,
4. Кои човечки особини треба да ги негуваме, а од кои да се ослободиме,
5. Што мислам за штедењето?
Што се може и треба да се штеди?
6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


јуни1. Проектна активност "Македонија ризница на здрава храна"
- цреши или морков,
2. Анализа на успехот и поведението во изминатата учебна година,
3. Презентација на проектните активности.
4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Забелешки: _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________No comments:

Post a Comment