Saturday, May 12, 2012

ПРИТИСОК

ПРИТИСОК
Прашања:
 1. Што е притисок?
 2. Што е хидростатички притисок?

 3. Што е атмосферски притисок?

 4. Како гласи Архимедов закон?
 5. Како се пренесува притисокот кај гасовите?

 6. Од кои величини зависи хидростатичкиот притисок на дното од садот?
 7. Две еднакви дрвени призми, едната е ставена во вода, другата во масло. Дали призмите пропаднале до иста длабочина?
 8. Зошто со зголемување на висината атмосферскиот притисок е се помал?
 9. Што треба да се направи да се намали притисокот што го врши една сила врз подлогата?

 10. Објасни го хидростатичкиот парадокс?
 11. Што е причината што гасот во балонот со качување во висина го зголемува својот волумен?

 12. Кои услови треба да бидат исполнети за да телото во течноста тоне?
 13. Зошто празна конзерва плива по површината на водата, додека наполнета со вода пропаѓа (тоне)?
 14. Што треба да се направи да се зголеми притисокот што го врши една иста сила врз подлогата?
 15. Како се пренесува притисокот кај тврдите тела?

 16. Како гласи Паскалов закон?
 17. Зошто балонот исполнет со топол воздух се крева во атмосферата?

  ЗАДАЧИ:
 18. Претвори:
  а) 200000 Ра во mmHg;
  б) 150000 Ра во mmHg;
  в) 600 mmHg во Ра;
  г) 600 mmHg во Ра;
  ако густината на живата е 13600 kg/m³.

 19. Површината на поголемиот клип на хидраулична преса е 400 сm². Колкава треба да биде површината на малиот клип за да можеме дејствувајќи врз него со сила од 200 N да пресуваме со сила од 4000 N?
 20. На подлогата стои стаклена чаша. Колкава е масата на чашата ако допирната површина е 27 сm², а притисокот што го врши на подлогата 908 Ра?
 21. Брод кој со машините и друга опрема има маса 2000 t , кога ќе се натовари истиснува 6000 m³ вода. Со колкав товар е натоварен бродот во овој случај?
 22. Притисокот во градската мрежа е 409,5 Ра. До кој кат на некоја зграда може да се искачи водата под дејдтво на тој притисок, ако висината на едниот кат е 3 m?

 23. Лизгач со маса 48 kg се лизга на лизгалки кај кои ширината на острицата е 3 mm, а должината на острицата е 30 сm. Колкав притисок врши лизгачот ако стои на двете лизгалки?
 24. Висината на нафтата мерена од дното на голем резервоар во една рафинерија е 15 m. Со колкава сила дејствува нафтата врз дното на резервоарот ако површината на дното е 200 m²? ( φ = 800 kg/m³)

 25. Површината на поголемиот клип на хидраулична преса е 100 сm², а на помалиот 5 сm². Со колкава сила треба да притиснеме на помалиот клип за да добиеме сила од 8000 N m² кај поголемиот клип?
 26. Едно тело е потопено во вода и е полесно отколку во воздух за 2 N. Пресметај го волуменот на телото?

 27. Колкав е притисокот под прстите на балерината која изведува фигура на една нога . Балерината има маса 48 kg, а површината на прстите 5 сm²?
 28. Колку би требало да биде висока цевката на живиниот барометар ако при притисок на воздухот од 750 mm живин столб, место жива во цевката се стави вода? (φ = 13600 kg/m³)
 29. Колкава е тежината на сидрото во воздух ако неговата тежина во морската вода е 111,8 N. Волуменот на сидрото е 3,5 dm³? (φ = 1030 kg/m³)

 30. Предмет тежок 800 N плива по површината на водата. Делот од предметот над површината на водата има волумен од 6 dm³. Колку изнесува волуменот на предметот? 
 31. Коцка со раб 10 сm потполно е потопена во вода. Колкава сила на потисок дејствува на коцката? 
 32. Куче тешко 120 N кога стои врши притисок на површината од 37,5 kРа. Пресметај ја допирната површина на едната нога од кучето. 
 33. Плоштините на клиповите на хидраулична дигалка се ѕ1 = 10 сm² и ѕ2 = 50 сm². На помалиот клип дејствува сила од 500 N. Колкава сила дејствува на поголемиот клип?                        

No comments:

Post a Comment