Wednesday, May 30, 2012

СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ

ОУ “Димитар Миладинов” Општина Центар Скопје
ИНТЕРНА ОБУКА
( РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ПОМЕЃУ ОДДЕЛЕНСКИТЕ
И ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИ - 29.05.2012 )
"Подобрување на оценувањето на ученицитe"
СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ
ОБУЧУВАЧИ
Теми:
 1. Сумативно наспроти формативно оценување


   (Цели: 

  - Да се сфати разликата меѓу формативното и

   сумативното оценување.

  - Да се согледа дека меѓу формативното и 

   сумативното оценување не постои остра граница

   – споделуваат методи и влијаат едно на друго )

 2. Видови сумативно оценување
   
  ( Цели:

  - Да се направи разлика меѓу наметнато, вградено 

  и барано оценување.

  - Да се направи разлика меѓу

   нормативно,критериумско и развојно оценување

   и да се согледаат нивните предности и слабости )

 3. Фактори кои влијаат на оценките
   
  ( Цели:

  - Да се увиди дека оценките не се еднозначни и 

  дека вклучуваат извесна доза на субјективност и

  релативност.

  - Да се согледаат факторите кои ја намалуваат

  ефективноста на оценките.

  - Да се увиди потребата од посебно оценување на
   однесувањето на ученикот, издвоено од неговата

   оценка по предметот )

 4. Тестови на знаење
  ( Цели: 
  - Да се направи разлика меѓу различните видови
   објективни прашања.

  - Да се согледаат вообичаените грешките што се 

  прават при составување на објективни прашања.
  - Да се направи разлика меѓу објективните и 

  есејските тестови)

 5. Нивоата на знаење и оценките
   
  ( Цели:
  - Да се прави разлика меѓу три вида на знаење и

   во рамките на секој од нив, на три нивоа на 

   знаење што се проверуваат со три типа на задачи
  - Да се согледа врската меѓу оценките и нивоата

   на знаење – како се става оценка базирана на

   нивото на знаење на дадена тема)

 6. Нивоата на знаење и методите на оценување
   
  ( Цели:
  - Да се согледаат можностите и ограничувањата 

  на објективните и есејските тестови во мерењето

   на усвоеноста на различните нивоа и различните 

  ви дови знаење.
  - Да се сфати потребата и начинот на користење 

  на другите методи на оценување како

  дополнувањa и/или како алтернатива на 

  тестовите )

 7. Изведување оценка за една тема
   
  ( Цели:
  - Да се сфати важноста од соодветна застапеност

   на различните видови знаења и во рамки на нив, 

  на различните нивоа на знаење, при 

  изведувањето на оценките.
  - Да се увиди како може да се користат различните
   методи на оценување при изведување оценка на

   дадена тема од конкретен предмет)

 8. Изведување сумарна оценка
   
  ( Цели:
  - Да се согледа дека сумарната оценка треба да 

  биде одраз на тоа што ученикот научил по однос 

  на сите теми што се покриени со оценката.
  - Да се увиди дека сумарната оценка не може да се
   пресметува како прост просек од оценките 

   добиени за одделните теми .
  - Да се сфати дека ученикот има право да покаже 

  дека дополнително ја научил и темата што 

  претходно била оценета )

No comments:

Post a Comment