Saturday, July 17, 2021

Воннаставни активности по физика (Охрид, јули 2021)

     Никогаш не постои остра граница помеѓу наставни и воннаставни активности. Честопати се преклопуваат и надополнуваат. Тие се одлична можност за имплементирање на новитети кои ако добро поминат и се прифатат од учениците, можат да преминат во наставните активности. На пример самооценување и оценување од соучениците каде чениците се вклучени во оценувањето и е создадена позитивна клима за реално вреднување на сопствените постигнувања.



Со работа на само еден eTwinning проект, почитувајќи ги сите
фази од неговото планирање , ќе имаме материјали за
пополнување на сите барања од формуларот за
воннаставните активности. Со комбинирање на наложените
задолженија и работа која ни претставува задоволство -
добиваме одличен продукт.


Што е учење преку eTwining проекти?
 
- Учениците од различни држави работат на ист проблем и
притоа комуницираат меѓу себе.
- Критички осврт кон сопствената работа(рефлексија).
- Метод на оценување и самооценување.
(пополнвање на рубрики за оценување),осврт на севкупната
работа и следење сопственото учење.
- Преку eTwining проектите ученикот доаѓа до откритија.
Овој начин на работа овозможва: 
- Поголема мотивираност на учениците,
- Континуиран процес ,
- Учениците учествуваат во планирањето на активностите,
- Тимска работа,
- Директни искуства,
- Развивање на вештини преку активности,
- Љубопитност, интерес, уживање и задоволство кај сите
учесници.



Оваа година го рестартираме и стариот проект GLOBE.

 2008 вака запишав:  "Нашето училиште ООУ  "Димитар

Миладинов", Скопје, Македонија, стана членка на GLOBE

семејството во 1998 година по иницијатива и координација на

МЖСПП.

 

Учениците од  ООУ  "Димитар Миладинов"веќе 10 години ја

мерат температурата на воздухот (минимална,

максималнамоментална), температурата на почвата, влажноста

на воздухот, атмосферскиот притисок, количество на врнежи и

облачност.

Собраните податоци преку Интернет  ги внесуваат во

единствената Светска база на податоци.  Поради својата својата

исполнителност се уште сме  училиште со најголем најголем бroј

ро на испратени  податоци податоци, поради што често сме

пофалувани. "

 

Стани член на проектот кој одлично ќе се вклопува во

воннаставните активности.

Saturday, June 15, 2019

Меѓународно признание за македонските просветари


           Од 30 мај до 2 јуни во Будва, Црна Гора се одржа втора конференција 
„Светот на образованието ги брише границите“ организирана од Асоцијацијата Best Teacher-Ex Yugoslavia.
На неа присуствуваа околу 260 наставници од 6 држави.
Од Македонија учествуваа околу 50 наставници од сите нивоа на образованието, вклучително и од предучилишно образование, како и претставниците од Министерството за образование и наука на  Македонија и Бирото за развој на образованието.

   На првиот конференциски ден се одржа  работилницаСигурен наставнички дом”.
   На вториот ден  се реализира  панел дискусија  Да го запознаеме образованието во Црна Гора и заврши со постер презентации.

      По презентирањето сите учесници поделени во групи го истражуваа градот, се изработи дневник на впечатоци и се презентираа сопствени трудови.

    Третиот ден во хотелот Будва се оддржаа мотивациони говори на тема "Да го реформираме образованието”. 

Конференцијата беше поддржана од Министерство на Црна Гора, а во име на Заводот за школство на присутните им се обрати Видосава  Кашќелан, која е назначена како амбасадор на Црна Гора во Асоцијација на најдобрите наставници од просторите на бивша Југославија.
Во завршниот дел од конференцијата се доделија признанија на најдобрите наставници во регионот меѓу кои беа и десетина од Македонија.
Критериумите за зачленување во  ANN EX YU за наставниците се јасно дефинирани и се однесуваат на повеќе области: подобрување на наставен процес, конференции, предавања, тркалезни маси, проекти, работилници, награди, звања, објавени трудови, акредитација на стручни програми, професионален развој, семинари, авторство на учебници, соработка со локална средина и др.
Целите и задачите на ANN EX YU наставниците се поврзување на најдобрите од некогашните југословенски држави за да можат поедноставно да соработуваат, разменуваат идеи, искуства, образовни ресурси и друго.
Идејата е целите да се реализираат преку организирани активности како што се стручни собири, вебинари, јавно претставување, промовирање и афирмација на сите активности со кои е засегнато образованието и воспитуванието.
Асоцијацијата  ANN EX YU е формирана од квалитетни образовни лидери кои се пласирани како едни од  50 најдобри наставници во светот  - Весела Богдановиќ  и Жељана Радојчиќ Лукиќ , а со цел да соберат ентузијасти од сите земји на некогашна Југославија кои се подготвени да вложат заеднички напор и да го променат образованието. Кога сме повеќе, можеме повеќе. Се здруживме зошто немаме јазични бариери, секој работи, твори и се бори за подобро образование на сопствен јазик.

     На конференцијата Аида Петровска, наставник по физика од ООУ Димитар МиладиновОпштина Центар - Скопје, освои една од шесте награди за најдобра  презентација на постер.
Презентациите беа селектирани неколку пати.  Од 120 пријавени постери, беа избрани 38, каде на крај  да се избраа 6 најдобри.

      На втората конференција како и на првата се доделуваа признанија на најдобрите наставници од земјите на поранешната Југославија.
Титулата  најдобаер наставник во земјите од поранешна  Југославија, Аида Петровска  ја доби во март 2019 год. на првата конференција во Скопје.
На втората конференција  се стекна и со сертификат за активно учество на конференцијата и со посебна  диплома за придонес за афирмирање на наставничката професија преку низа активности, меѓу кои и постер презентација на  актуелна тема Енергетска ефикасност“ реализирана во редовната настава со ученици од осмо и деветто одделение.


     Инаку, Аида Петровска  минатата година беше прогласена за Просветен работник на годината на Општина Центар за учебната 2017/2018 , исто така и на Град Скопје за учебната 2017/18 година од страна на Здружението на просветни работници на Град Скопје. 


Плакетата и признанието ги доби за постигнати високи резултати во остварувањето на целите и задачите на воспитно-образовната дејност низ тековните години во наставата и воннаставните активности.


Линкови каде можете да се запознаете со:
Пријавен формулар за најдобар наставник од земјите на поранешна Југославија:

Најдобри наставници прогласени на првата конференција во Скопје 1-2 март 2019:


Уште малку спомени од настанот во Будва:
... НЕДОВРШЕНО ...