Sunday, August 14, 2011

Лично видување за филозофија и целите на наставата поврзани со филозофијата на ПЕП или со целите на компонентите на ПЕП


Лично видување за филозофија и целите на наставата поврзани со филозофијата на ПЕП или со целите на компонентите на ПЕППромени во областа на науката и техниката условуваат промени во воспитно – образовниот систем. Образовниот систем се прилагодува кон новите иновации, а вработените во образованието (особено наставниците) превземаат нови одговорни улоги и задачи. Создавањето на нови улоги и задачи наметнуваат потреба за професионален развој, процес за постојано унапредување на знаења, вештини, способности и развивање на наставнички компетенции. Стручното усовршување се одвива континуирано, а во последните години се случува преку семинари организирани од УСАИД (проект за основно образование – ПЕП). Овој начин на неформално образование,ги поттикнува наставниците на индивидуално учење,стекнување на различни знаења, вештини, ставови, вредности и активности кои се комплементарни на формалното образование. Денес наставникот не е само извор на знаење, туку и организатор на работа, мотиватор и иницијатор на ученичките активности, а тој самиот треба да е мотивиран, одговорен, комуникативен, подготвен и отворен за постојано усовршување и професионално напредување. ПЕП, денешната настава ја претвори во голем предизвик, не само за ученикот, туку и за наставникот.

Саморефлексија


Саморефлексија

Најтешката тема за дискусија, за секој човек, па и за сите учесници во наставниот процес (наставници, ученици, родители, советници, министри итн.) е саморефлексијата. Саморефлексија е вештина која треба сите да ја совладаме , за да можеме да напредуваме, да ги надоместиме недостатоците и пропустите, да ги негуваме и одржуваме добрите (јаките) страни. За суштинските промени во образованието потребна е и духовна саморефлексија на сите учесници во наставниот процес. Доколку не се случи тоа, саморефлексија ќе премине во фатаморгана и никој нема да има полза ниту ќе биде свесен за потребите од развојните промени, ќе тапкаме во место.
Мојот план за професионален развој e даден во моето портфолио сместено во елемент 13, но би сакала да имам можност да дебатирам на тема саморефлексијa со сите учесници во наставниот процес и сигурна сум дека таквите дебати би биле многу полезни за сите, особено за образованието.

ХЕМИЈА

 ЧЕСТИТКА по повод
‎5-ти Октомври, Светски ден на учителот.
 
Ви благодарам, сонценца мои вредни. 
(Денес ученикот беше наставник, а наставникот ученик (набљудувач).


http://www.facebook.com/video/video.php?v=263535573671976&oid=166176770084530&comments&set=o.166176770084530&type=1
http://www.facebook.com/video/video.php?v=263531147005752&oid=166176770084530&comments&set=o.166176770084530&type=1