Thursday, January 31, 2013

Работилница - Формативно оценување

"Согледување од досегашното искуство во примената на формативното оценување"
Токму така, црвен  :)
31.01.2013 год.
организатори:
педагог - Маре Николиќ
психолог - Ана Ристeска