Saturday, May 12, 2012

Внатрешна енергија и топлина


Внатрешна енергија и топлина
Прашања:
 1. Кое движење е наречено топлинско движење?
 2. Што е внатрешна енергија на телото?
 3. Што е апсолутна температура?
 4. Што е целзиусов степен?
 5. Кој целзиусов степен се зема за апсолутна нула?
 1. На кои начини може да се промени внатрешната енергија на телата?
 2. Што се подразбира под поимот топлина?
 3. Што е количество топлина?
 4. Што е специфичен топлински капацитет?
 1. Од што зависи количество топлина што ја испушта (прима) телото при ладење или загревање?
 1. Напиши ја равенката за топлинската рамнотежа меѓу две тела?
 1. Со што е определен топлинскиот капацитет на едно тело?
 2. Зошто со промената на температурата, телата го менуваат својот волумен?
 3. Што е коефициент на линеарното ширење на некоја супстанца?
 4. Напиши ја равенката за линеарното ширење на телата.
 5. Поради што е значајна аномалијата на водата за животот на Земјата? (објасни)
 6. Како се менува волуменот на гасовите со промена на температурата при константен притисок? (напиши ја равенката на овој закон)
 7. Како се менува притисокот на гасот со промена на температурата при постојан волумен? (искажи го овој закон и со равенка)
 8. Каква е разликата меѓу специфичен топлински капацитет и топлински капацитет на едно тело?
 9. Во пустините дење е многу жешко, а ноќе многу ладно. На каков заклучок не наведува тоа?
 10. Зошто при централните греења се користи водата, а не било која друга течност?
 11. Ошто течностите и гасовите многу слабо ја спроведуваат топлината кога се загреваат од згора?
 12. Зошто земјата кога е покриена со снег не замрзнува?
 1. Зошто ветерот преку ноќта дува од копното кон морето, а преку ден од морето кон копното?
 2. Зошто заболекарите не препорачуваат да се јаде многу жешка храна или после жешка храна да се пие студена вода?
 3. Зошто цистерните за бензин не смее да се полнат до горе?
 1. Топче не плива во топла вода, а плива во ладна. Што го условува ваквото однесување на топчето?
 1. Објаснете зошто во студена зима водата во езерата не замрзнува до дно?
 2. Зошто загреани медицинските чаши се прилепуваат кон телото на човекот?
 3. Во која агрегатна состојба материјата нема определена форма и волумен?
 1. Дали водата на 0ºС се шири при загревање? Објасни!
 2. Дали им се менува густината на телата при нивното загревање? Објасни!
 3. Какво својство има водата на 4ºС кога е во топла или ладна вода?
 4. Што е дифузија?
ЗАДАЧИ:
 1. Железна прачка при 0ºС е долга 20 m. Колкава е должината на прачката на 30ºС. (α = 0,000012 1/ºС)
 2. Прачка од платина на 10ºС е долга 995 mm. При која температура прачката ќе биде долга 1 m? (α = 0,000009 1/ºС)
 1. Должината на бакарен проводник од далноводот меѓу два столба е 200 m при 0ºС. За колку ќе се издолжи овој проводник на температура од 35 ºС? (α = 0,000017 1/ºС)

 1. Притисокот на гасот е 25000 Ра, а волуменот 1m³. Колку ќе изнесува притисокот на гасот ако волуменот се намали на ½ и ¼ . Нацртај табела и графикон.
 2. Во метален сад затворени се 10 l водород при температура 27ºС и има притисок од 100000 Ра. Колкав ќе биде притисокот во садот ако тој се загрее на температура од 327ºС, ширењето на садот се занемарува.
 3. Кислород чиј волумен е 200 l и притисок 100 kРа збиен е во метален сад со волумен 20 l. Колкав е притисокот на кислородот во садот ако при тоа температурата останала непроменета?
 4. Када долга 2 m, широка 0,75 m исполнета со вода до длабочина од 0,5 m. Колку топлина ќе се ослободи кога водата ќе се излади од 20ºС на 18ºС?
 5. Бакарна топка со маса 1,5 kg треба да се загрее од 15ºС на 100ºС. Колку топлина е потребно за загревањето? (с = 328 Ј/kgºС)
 6. Колку топлина е потребно да се загрее од 0ºС до 15ºС соба долга 4 m, широка 3,5 m и висока 2,5 m? (с = 328 Ј/kgºС)
 7. Во еден сад е налеано 420 g вода чија температура е 20ºС и 900 g вода на 70ºС. Колкава е температурата на водата по мешањето?
 8. Колкаво количество (маса) на вода ќе може да се загрее од 25ºС до 65ºС кога ќе се потроши 6720 kЈ топлина?
 9. Еден сад треба да се наполни со 120 l вода чија температура да биде 35ºС. Ако располагаме со вода загреана на 75ºС и вода на 15ºС, колку треба да се земе од едната, а колку ов другата вода?
 1. Тело тешко 8 N паѓа на земјата со брзина од 40 m/ѕ. Колкаво количество топлина ќе се развие при судирањето (претпоставка: целото количество механичка енергија се претвора во топлина)
 2. Оловно топче со маса 3 kg паѓа на земјата од висина 24 m. За колку ќе се зголеми температурата на топчето ако тоа прима 50 % од количеството на топлина што се развива при судирањето. (с = 120 Ј/kgºС)

No comments:

Post a Comment