Monday, January 2, 2012

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВЕН ЧАС

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВЕН ЧАС

Основно училиште ___________________________ место________________
Година________паралелка________ насока/струка_____________________________
Наставен предмет____________________________ Наставник___________________
дата на следење_____________________________

I. УПОТРЕБА НА ФОРМИТЕ НА НАСТАВНА РАБОТА
 1. Фронтална форма на наставна работа,
 2. Индивидуална форма на работа,
 3. Работа во парови,
 4. Работа во групи.

II. УПОТРЕБА НА МЕТОДИТЕ НА НАСТАВНА РАБОТА
 1. Метода на разговор (дијалошка),
 2. Метод на усно излагање (монолошка),
 3. Метод на работа со помош на текст (текстуална),
 4. Илустративен метод,
 5. Практични и лабораториски вежби,
 6. Метод на демонстрација,
 7. Метод на решавање на проблеми (проблем-ситуации),
 8. Метод на игри, тимови и натпревари.

III.УПОТРЕБА НА НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА
 1. Графоскоп,
 2. ТВ и проекција на филмови,
 3. Аудио ленти , CD и сл.(аудио рекордер и плеер),
 4. Презентации и филмски прикази на ДВД,
 5. Компјутер,
 6. Power Point презентации,
 7. Табла,
 8. Креда,
 9. Цртежи, слики и илустрации,
 10. Фотографии,
 11. Скици и модели,
 12. Макети и апликации,
 13. Наставни ливчиња,
 14. Флип чартови,
 15. Работни листови.

IV.МЕТОДСКА АРТИКУЛАЦИЈА , ПОСТАВЕНОСТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ НА ЧАСОТ

Воведен дел на часот
 1. АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИКОТ:
 • Класично се надоврзува на новиот наставен час (предава пред класот),
 • Демонстрира и презентира пред целиот клас,
 • Ги води дискусиите на учениците, но ја има главната улога на часот,
 • Учениците ја имаат главната улога на часот, а наставникот само ги насочува во нивните размислувања и активности,
 • Ја набљува дискусијата на учениците во групи,
 • Ја следи и контролира индивидуалната работа на секој ученик,
 • Им помага на учениците во нивните експерименти, проекти и работни активности.

Главен дел на часот
 1. АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИКОТ:
 • Класично предава (екс катедра),
 • Демонстрира пред целиот клас,
 • Ја има главната улога како водач на часот, но ги насочува и слуша дискусиите на учениците,
 • Ја набљудува работата на учениците во групи,
 • Ја контролира и набљудува индивидуалната работа на учениците,
 • Учениците се главни „актери“на часот, а наставникот само ја контролира нивната работа,
 • Им помага на учениците во нивните групни работи (менторира на експерименти, проекти и други работни активности).

 1. АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ:
 • Слушаат и забележуваат на часот.
 • Набљудуваат демонстрации.
 • Се ангажираат и дискутираат во текот на часот.
 • Учествуваат во групните дискусии со наставникот.
 • Извршуваат лабораториски работи или работи на терен (експериментални или рачни работи).
 • Читаат во себе.
 • Читаат и раскажуваат на глас.
 • Пишуваат есеи или извештаи.
 • Прават презентации пред класот.
 • Работат на домашни задачи.
 • Образложуваат сопствени проекти.
 • Работат писмени вежби поврзани со темата.
 • Класично ги изложуваат или повторуваат наставните единици.
 • Работат и размислуваат на проблем-ситуации.
 • Идеите ги искажуваат преку групни дискусии или дебати.
 • Решаваат тестови назнаење или играат квиз-натпревари на наставниот материјал.
 • Употребуваат само готови податоци или понудени алтернативни решенија.

Завршен дел од часот
 1. АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИКОТ:
 • Класично предава или повторува пред класот
 • Демонстрира пред целиот клас.
 • Ги води дискусиите на учениците, при што ја има главната улога на часот.
 • Ги слуша, насочува или контролира учениците кои се главни „актери“ во овој дел од часот.
 • Ја набљудува работата на учениците во групи.
 • Ја контролира индивидуалната работа на секој ученик посебно.
 • Им помага на учениците во нивните индивидуални трудови, проекти и други работни активности.

НАСТАВНИКОТ НА ЧАСОТ:
 • Има оперативен план за час (дневно планирање за наставата).
 • Дневната подготовка е во согласност со тематското планирање на наставата, односно со наставниот план и програма.
 • Работи според наставен план и програма.
 • Предава на висок стил и тешко разбирлив начин.
 • Предава на разбирлив и јасен начин.
 • Има добра комуникација со учениците.
 • Има слаба комуникација.
 • Работи само со неколку ученици од класот.
 • Работи и ги активира сите ученици од класот.
 • Нема никаква комуникација и соработка со учениците.
 • Им помага и дава поддршка во текот на часот.
 • Често подвикнува, ги плаши или укорува учениците.
 • Често ги мотивира и поттикнува на работа.
 • Создава позитивна клима за работа.
 • Има строго професионален однос кон учениците.
 • Има пријателски, но коректен однос кон учениците.
 • Има работна клима и дисциплина во текот на часот.
 • Часот го започнува на време.
 • Временски се реализирани сите делови на часот и целосно е запазена методската поставеност и содржинската артикулација во текот на часот.


Евалуација на часот и констатации од реализираниот час:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________


Стручен соработник,                                     Директор,

2 comments:

 1. Почитивани,
  дали овој образец може да послужи како извештај за наставна пракса?
  Однапред Ви благодарам.

  ReplyDelete
 2. За сегашно време е застарен, но со мало освежување ( додавање на техники, примена на ИКТ во наставата, инплементација на екологијата во наставата,...) би можел да послужи како извештај за наставна пракса.

  ReplyDelete