Saturday, April 14, 2012

Тест по физика за VIII одделение


ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА КОЈА СТОИ ПРЕД ТОЧНИОТ ОДГОВОР:
 1. Електричниот потенцијал претставува:
  а) сила со која наелектризираното тело му дејствува на единечен полнеж,
  б) потенцијална енергија што припаѓа на наелектризираното тело,
  в) потенцијална енергија што припаѓа на единечен позитивен полнеж во дадена точка на полето,
  г) сила со која меѓусебно дејствуаат две наелектризирани тела.
 2. Законот за линеарното ширење на тврдите тела се изразува со равенката:
  а) l + (1 +αt)
  б) l (1 +αt)
  в) l - (1 +αt)
  г) l (1 -αt)
 3. Со трансформаторот се вршат промени на:
  а) напонот и јачината на еднонасочната струја,
  б) напонот и јачината на наизменичната струја,
  в) напонот и јачината на еднонасочната и наизменичната струја,
  г) отпорот во стрјниот круг.
 4. Најголем лик на предмет кај вдлабнато сферно огледало се добива ако предметот се наоѓа:
  а) во близина на оптичкиот центар,
  б) во близина на фокусот,
  в) на средината меѓу оптичкиот центар и фокусот,
  г) во близина на огледалото.
 5. Џуловиот закон ја дава претворбата на електричната енергија во:
  а) механичка,
  б) топлинска,
  в) светлинска,
  г) хемиска.
 6. До физичката величина допиши го бројот на единица мерка со која таа се мери:
  а) специфична топлина на топење .....1. А (ампер)
  б) јачина на електрична струја .....2. Ωm (омметар)
  в) специфичен отпор .....3. D (диоптер)
  г) јачина на леќите .....4. kJ/kg (килоџул на килограм)
  ВО СЛЕДНИТЕ РЕЧЕНИЦИ СЕ ИЗОСТАВЕНИ НЕКОИ ЗБОРОВИ. ТВОЈА ЗАДАЧА Е ДА ГИ ОТКРИЕШ И НАПШЕШ.
 7. Волуменот на определено количество гас при ____ е правопропорционален со _________ .
 8. Телата кои се тријат се наелектризираат со _____ .
 9. Електричниот отпор на даден проводник завси правопропорционално од ______, а обратнопропорционално од ______ .
 10. Моќноста на струјата е определена со прозводот од ____ и _____, а се изазува со рвенката: _______
 11. Магнетно поле се појавува околу _______ кога низ него тече ________________ .
 12. Напонот на краевите од намотката на трансформаторот се однесуваат како _________ , однсот се изразва со равенката ____________ .
  НА СЛЕДНИТЕ ПРАШАЊА ОДГОВОРИ КРАТКО:
 13. Од што зависи брзината на ветреењето?
 14. Што е електрична силова линија?
 15. Што претставува електрична струја во дадениот метален рроводник и лектролит?
 16. Како гласи Ленцовото правило?
 17. Од што зависи фокусното растојание кај собирните леќи?
  РЕШИ ГИ СЛЕНИТЕ НУМЕРИЧКИ ЗАДАЧИ:
 18. Електрична греалка содржи два еднакви греачи со отпори R1 = R2 = 48,4 Ω. Да се определи моќноста на греалката при паралелното сврзување на греачите, ако таа биде вклучена на напон од 220 V.
 19. На примарната намотка на трансформаторот кој има 250 навивки тече струја со јачина од 6 ампери. Колкава е јачината на струјата во секундарната намотка, ако таа има 3000 навивки?
 20. Фокусното растојание кај собирна леќа е 30 cm, а оддалеченоста на предметот од леќата е 60 cm. Да се определи оддалеченоста на ликот и неговото зголемување.

1 comment:

 1. Мне было приятно работать с Бенджамином (кредитный специалист). Он был полностью откровенен в отношении затрат и финансовой целесообразности сделки. Фактически, когда я объяснил свою ситуацию, он посоветовал мне не рефинансировать, если текущие условия не улучшатся, даже если это будет стоить ему бизнеса. Когда он позже связался со мной по поводу более выгодной сделки, я ухватился за нее, потому что он заслужил мое доверие "Определенно заставило меня почувствовать уверенность в том, что я работаю с отличной кредитной компанией / великим деловым человеком, который знает себе цену в направлениях бизнеса. Я посоветую вам любой здесь, кто ищет какой-либо кредит, должен связаться с г-ном Бенджамином, потому что он и его компания помогли мне с ссудой по ставке 2%, что было очень впечатляюще. Я попросил г-на Бенджамина связаться с офисной электронной почтой по адресу .... 247officedept@gmail.com

  ReplyDelete