Saturday, April 14, 2012

Тест по физика за VII одделение


ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА КОЈА СТОИ ПРЕД ТОЧНИОТ ОДГОВОР:
 1. При нерамномерното праволиниско движење за еднакви временски интервали телото изминува:
  а) еднакви патишта,
  б) нееднакви патишта,
  в) зголемени патишта,
  г) намалени патишта.
 2. Масата на телата се определува:
  а) по формата што ја имаат телата,
  б) по големината на телата,
  в) по забрзувањето што го добиваат телата при заемнто дејство,
  г) по видот на движењето што го вршат телата.
 3. Моментот на силата се пресметува со помош на равенката:
  а) M = F + r²
  б) M = F · r
  в) M = F + r
  г) M = F – r²
 4. Коефициентот на триењето претставува однос меѓу:
  а) силата на триењето и допирната површина,
  б) силата на триењето и силата на движењето,
  в) силата на триењето и тежината,
  г) тежината на телото и допирната површина.
 5. Хидростатичкиот притисок претставува:
  а) притисок што го врши течноста поради нејзиното движење,
  б) притисок што се јавува во мирна течност поради дејството на нејзината тежина,
  в) притисокот што се должи на дејството на надворешни сили врз површината на течноста,
  г) притисокот што се должи на меѓумолекуларните сили во течноста.
 6. До физичката величина допиши го бројот од единицата мерка со која таа се мери:
  а) сила -                          1. Pa (паскал)
  б) притисок -                    2. Hz (херц)
  в) моќност -                     3. N (њутн)
  г) фреквенција -               4. W (ват)
  ВО СЛЕДНИТЕ РЕЧЕНИЦИ СЕ ИЗОСТАВЕНИ НЕКОИ ЗБОРОВИ. ТВОЈА ЗАДАЧА Е ДА ГИ ОТКРИЕШ И НАПИШЕШ.
 7. Силата е ______ величина и се изразува со равенката ________.
 8. Телото се наоѓа о стабилна рамнотежа ако е _____________, во лабилна ако е _________________ и индиферентна ако е ________________________.
 9. Мханичката работа претставува ____________________ и се мери со единицата __________________ .
 10. Во дадна точка од течноста хидростатичкиот притисок дејствува ___________________________ .
 11. Барометрите се инстрменти за мерење на ___________ , а манометрите за мрење на ______________________ .
 12. Тлото плива ако е _____________, лебди ако е _________, и тоне ако е __________________ .
  НА СЛЕДНИВЕ ПРАШАЊА ОДГОВОРИ КРАТКО:
 13. Што е тежиште на телото?
 14. Што е бестежинска сотојба на телата?
 15. Од што зависи тежината на телото?
 16. На што е еднаква резултантата на две сили со ист правец и спротивни насоки?
 17. Што е кинетичка енергија?
  РЕШИ ГИ СЛЕДНИВЕ НУМЕРИЧКИ ЗАДАЧИ:
 18. Тело слободно пааѓа за време од 12 секунди. Најди ја висината од која е пуштено телото да паѓа и пресметај го патот во последната скунда од паѓањето.
 19. Силите F1 = 6N и F2 = 4N (земи 1N = 1 cm) дејствуваат во иста нападна точка под агол од 120º. Наји ја графички нивната резултанта.
 20. Плоча од мермер со димензии 50 cm, 30 cm и 2 cm е подигната на висина од 14 m. Колкава работа е извршена при подигнувањето, ако густината на мермерот изнесува 2700 kg/m³?

No comments:

Post a Comment