Saturday, April 14, 2012

Тест по физика за VIII одделение


ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА КОЈА СТОИ ПРЕД ТОЧНИОТ ОДГОВОР:
 1. Електричниот потенцијал претставува:
  а) сила со која наелектризираното тело му дејствува на единечен полнеж,
  б) потенцијална енергија што припаѓа на наелектризираното тело,
  в) потенцијална енергија што припаѓа на единечен позитивен полнеж во дадена точка на полето,
  г) сила со која меѓусебно дејствуаат две наелектризирани тела.
 2. Законот за линеарното ширење на тврдите тела се изразува со равенката:
  а) l + (1 +αt)
  б) l (1 +αt)
  в) l - (1 +αt)
  г) l (1 -αt)
 3. Со трансформаторот се вршат промени на:
  а) напонот и јачината на еднонасочната струја,
  б) напонот и јачината на наизменичната струја,
  в) напонот и јачината на еднонасочната и наизменичната струја,
  г) отпорот во стрјниот круг.
 4. Најголем лик на предмет кај вдлабнато сферно огледало се добива ако предметот се наоѓа:
  а) во близина на оптичкиот центар,
  б) во близина на фокусот,
  в) на средината меѓу оптичкиот центар и фокусот,
  г) во близина на огледалото.
 5. Џуловиот закон ја дава претворбата на електричната енергија во:
  а) механичка,
  б) топлинска,
  в) светлинска,
  г) хемиска.
 6. До физичката величина допиши го бројот на единица мерка со која таа се мери:
  а) специфична топлина на топење .....1. А (ампер)
  б) јачина на електрична струја .....2. Ωm (омметар)
  в) специфичен отпор .....3. D (диоптер)
  г) јачина на леќите .....4. kJ/kg (килоџул на килограм)
  ВО СЛЕДНИТЕ РЕЧЕНИЦИ СЕ ИЗОСТАВЕНИ НЕКОИ ЗБОРОВИ. ТВОЈА ЗАДАЧА Е ДА ГИ ОТКРИЕШ И НАПШЕШ.
 7. Волуменот на определено количество гас при ____ е правопропорционален со _________ .
 8. Телата кои се тријат се наелектризираат со _____ .
 9. Електричниот отпор на даден проводник завси правопропорционално од ______, а обратнопропорционално од ______ .
 10. Моќноста на струјата е определена со прозводот од ____ и _____, а се изазува со рвенката: _______
 11. Магнетно поле се појавува околу _______ кога низ него тече ________________ .
 12. Напонот на краевите од намотката на трансформаторот се однесуваат како _________ , однсот се изразва со равенката ____________ .
  НА СЛЕДНИТЕ ПРАШАЊА ОДГОВОРИ КРАТКО:
 13. Од што зависи брзината на ветреењето?
 14. Што е електрична силова линија?
 15. Што претставува електрична струја во дадениот метален рроводник и лектролит?
 16. Како гласи Ленцовото правило?
 17. Од што зависи фокусното растојание кај собирните леќи?
  РЕШИ ГИ СЛЕНИТЕ НУМЕРИЧКИ ЗАДАЧИ:
 18. Електрична греалка содржи два еднакви греачи со отпори R1 = R2 = 48,4 Ω. Да се определи моќноста на греалката при паралелното сврзување на греачите, ако таа биде вклучена на напон од 220 V.
 19. На примарната намотка на трансформаторот кој има 250 навивки тече струја со јачина од 6 ампери. Колкава е јачината на струјата во секундарната намотка, ако таа има 3000 навивки?
 20. Фокусното растојание кај собирна леќа е 30 cm, а оддалеченоста на предметот од леќата е 60 cm. Да се определи оддалеченоста на ликот и неговото зголемување.

Тест по физика за VII одделение


ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА КОЈА СТОИ ПРЕД ТОЧНИОТ ОДГОВОР:
 1. При нерамномерното праволиниско движење за еднакви временски интервали телото изминува:
  а) еднакви патишта,
  б) нееднакви патишта,
  в) зголемени патишта,
  г) намалени патишта.
 2. Масата на телата се определува:
  а) по формата што ја имаат телата,
  б) по големината на телата,
  в) по забрзувањето што го добиваат телата при заемнто дејство,
  г) по видот на движењето што го вршат телата.
 3. Моментот на силата се пресметува со помош на равенката:
  а) M = F + r²
  б) M = F · r
  в) M = F + r
  г) M = F – r²
 4. Коефициентот на триењето претставува однос меѓу:
  а) силата на триењето и допирната површина,
  б) силата на триењето и силата на движењето,
  в) силата на триењето и тежината,
  г) тежината на телото и допирната површина.
 5. Хидростатичкиот притисок претставува:
  а) притисок што го врши течноста поради нејзиното движење,
  б) притисок што се јавува во мирна течност поради дејството на нејзината тежина,
  в) притисокот што се должи на дејството на надворешни сили врз површината на течноста,
  г) притисокот што се должи на меѓумолекуларните сили во течноста.
 6. До физичката величина допиши го бројот од единицата мерка со која таа се мери:
  а) сила -                          1. Pa (паскал)
  б) притисок -                    2. Hz (херц)
  в) моќност -                     3. N (њутн)
  г) фреквенција -               4. W (ват)
  ВО СЛЕДНИТЕ РЕЧЕНИЦИ СЕ ИЗОСТАВЕНИ НЕКОИ ЗБОРОВИ. ТВОЈА ЗАДАЧА Е ДА ГИ ОТКРИЕШ И НАПИШЕШ.
 7. Силата е ______ величина и се изразува со равенката ________.
 8. Телото се наоѓа о стабилна рамнотежа ако е _____________, во лабилна ако е _________________ и индиферентна ако е ________________________.
 9. Мханичката работа претставува ____________________ и се мери со единицата __________________ .
 10. Во дадна точка од течноста хидростатичкиот притисок дејствува ___________________________ .
 11. Барометрите се инстрменти за мерење на ___________ , а манометрите за мрење на ______________________ .
 12. Тлото плива ако е _____________, лебди ако е _________, и тоне ако е __________________ .
  НА СЛЕДНИВЕ ПРАШАЊА ОДГОВОРИ КРАТКО:
 13. Што е тежиште на телото?
 14. Што е бестежинска сотојба на телата?
 15. Од што зависи тежината на телото?
 16. На што е еднаква резултантата на две сили со ист правец и спротивни насоки?
 17. Што е кинетичка енергија?
  РЕШИ ГИ СЛЕДНИВЕ НУМЕРИЧКИ ЗАДАЧИ:
 18. Тело слободно пааѓа за време од 12 секунди. Најди ја висината од која е пуштено телото да паѓа и пресметај го патот во последната скунда од паѓањето.
 19. Силите F1 = 6N и F2 = 4N (земи 1N = 1 cm) дејствуваат во иста нападна точка под агол од 120º. Наји ја графички нивната резултанта.
 20. Плоча од мермер со димензии 50 cm, 30 cm и 2 cm е подигната на висина од 14 m. Колкава работа е извршена при подигнувањето, ако густината на мермерот изнесува 2700 kg/m³?