Friday, January 6, 2012

Полугодишен тест по хемија за 7 одделение

ОУ „Димитар Миладинов“ Општина Центар Скопје
Полугодишен тест по хемија за 7 одделение 
предметен наставник Аида Петровска
ученик: ___________________________________ одд.: _____
освоени бодови: ___ оцена: ____________


УПАТСТВО ЗА РАБОТА
Тестот содржи 40 прашања од наставен материјал по хемија што го изучивте во првото полугодие. 
На секое прашање треба внимателно и уредно да одговориш. Прво внеси ги општите податоци што ти се бараат. 
Одговори ги оние прашања за кои си сигурен, а потоа врати се на потешките.
Евентуални поправки во одговорите нема да се признаваат.
Работи со пенкало.
Не смееш да користиш коректор.
Тестот трае 40 минути.

ВНИМАВАЈ,
ИЗБЕРИ ГО ТОЧНИОТ ОД ПОНУДЕНИТЕ ОДГОВОРИ И ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА ПРЕД ОДГОВОРОТ.

НАЧИН НА БРЕДНУВАЊЕ:
За секој точен одговор се добива по 2 поени.
За секој неточен одговор се одзема 0,5 поени.
За да се избегне негативен вкупен резултат на крајот се додаваат 20 поени, така да вкупниот можен број на освоени поени е 100.
од 0 до 59,5 поени – недоволен 1;
од 60 до 70,5 поени – доволен 2;
од 70 до 87,5 поени – добар 3;
од 88 до 93,5 поени – многу добар 4;
0д 94 до 100 поени – одличен 5.


1. Природни науки се:
а) физика, географија, биологија;
б) биологија, математика, хемија;
в) физика, историја, биологија;
г) астрономија, математика, биологија.


2. Кои од наведените тврдења се точни:
Хемијата има важна улога:
1. во искористување на отпадоците 2. во битката за храна
3. во меѓучовечките односи, 4. во сечењето на дрвјата.
а) точно тврдење е 1 и 3;
б) точно тврдење е 2 и 3;
в) точно тврдење е 1 и 4;
г) точно тврдење е 1 и 2;


3. Истражувањето започнува со:
а) мерење;
б) набљудување;
в) донесување заклучоци;
г) експериментирање.


4. Во хемијата најчесто се врши мерење на:
а) должината, масата, брзината, густината, тежината;
б) температурата, ширината, тежината, времето, густината;
в) густината, волуменот, масата, времето, температурата;
г) масата, должината, тежината, времето, висината.


5. Како замена на реалната слика на објектот или поимот се користат:
а) атоми, б) модели, в) молекули, г) постери


6. Својствата на супстанците се делат на:
а) биолошки и физички;
б) физички и географски;
в) хемиски и физички;
г) хемиски и биолошки.


7. Со сетила за мирис се откриваат:
а) физички својства;
б) биолошки својства;
в) хемиски својства;
г) хигиенски својства.


8. Во физичките својства спаѓаат:
а) горење;
б) спроведување на топлина;
в) гниење;
г) оксидирање.


9. Способноста на бензинот да гори спаѓа во:
а) хемиски својства;
б) географски својства;
в) физички својства;
г) биолошки својства


10. Супстанците можат да бидат:
а) чисти и валкани;
б) смеси и чисти;
в) смеси и смешани;
г) смешани и несмешани.


11. Кои од наведените процеси се физички, а кои се хемиски?
1. топење на восок при добивање на свеќи; 
2. пржење јајца;
3. сушење на влажна коса; 4. киселење на млеко.
а) физички: 2 и 3, а хемиски 1 и 4;
б) физички: ниту еден, а хемиски: сите;
в) физички: 1 и 3, а хемиски 2 и 4;
г) физички: 1 и 4, а хемиски 2 и 3.


12. На разликите во кое физичко својство се базира одвојување на супстанците од смеса со дестилација?
а) испарливост; 
б) температура на вриење 
в) кондензација;  
г) растворливост.


13. Кои од наведените супстанци се чисти супстанци, а кои смеси?
 1. бензин; 2. графит; 3. сребро; 4. вино; 5. сулфур.
а) чисти супстанци: 2, 3, 4, 5, а смеси:1;
б) чисти супстанци: 3, 4, 5, а смеси: 1 и 2;
в) чисти супстанци: 2, 3, 5, а смеси 1 и 4.
в) чисти супстанци: 2, 3, 4, а смеси 1 и 5.


14. Во природата супстанците најчесто се јавуваат во вид на:
а) чисти супстанци;    б) смеси    в) поле;   г) минерали.


15. Раствори се:
а) течности;   б) чисти супстанци;   в) смеси;   г) гасови


16. Својства на смесите се:
а) променливи;  б) непроменливи;  в) постојани;  г) цврсти.


17. Со мешање на чисти супстанци се добиваат:
а) смеси;    б) атоми;    в) талог;    г) остануваат чисти.


18. Растворливата супстанца и растворувачот во растворот:
а) ги губат својствата;
б) ги задржуваат својства;
в) добиваат нови својства;
г) се неутрализираат.

19. Според количеството растворена супстанца, растворот може да биде:
а) сладок;     б) заситен;     в) солен;     г) течен.


20. Раствор со мало количество на растворена супстанца го нарекуваме:
а) концентриран раствор; 
б) разреден раствор;
в) заситен раствор; 
г) течен раствор.

21. Кое од дадените тврдења е точно:
 1. Основна честичка од која можеме да сметаме дека се изградени супстанците се нарекува атом.
 2. Молекулите се посложени честички од атомите.
 3. Молекулите можат да бидат изградени од атоми од ист вид или од различни атоми.
 4. Атомите се посложени од молекули.
 5. Молекулите се изградени од јадро и електронските обвивки.
а) точни тврдења се 1, 2 и 5.
б) точни тврдења се 2, 3 и 4.
в) точни тврдења се 1, 2 и 3.
г) точни тврдења се 1, 3 и 5.

22. Кое од дадените тврдења е точно:
1. Прости супстанци се делат на метали, неметали, полуметали.
2. Повеќето метали се во тврда агрегатна состојба.
3. Повеќето неметали се во тврда агрегатна состојба.
4 Неметали се наречени семиметали.
а) точни тврдења се 1 и 3;
б) точни тврдења се 3 и 4;
в) точни тврдења се 1 и 2.
г) точни тврдења се 2 и 4.

23. Кое од дадените тврдења е точно:
 1. Во природата има околу 110 соединенија;
 2. Соединенијата немаат постојан состав;
 3. Соединенијата имаат постојан состав.
 4. Молекулите на соединенијата се составени од најмалку два различни атоми;
 5. Соединенијата се составени од најмалку два различни елементи.
а) точни тврдења се 1, 2 и 3;
б) точни тврдења се 2, 4 и 5;
в) точни тврдења се 3, 4 и 5;
г) точни тврдења се 1, 3 и 5.

24. Кое од дадените тврдења е точно:
1. Својствата на соединенијата се различни од својствата на прости супстанци на кои се разложуваат.
2. Својствата на соединенијата се исти со својствата на простите супстанци на кои се разложуваат.
3. Соединенијата можат да се разложат на прости супстанци од кои се составени.
4. Соединенијата не можат да се разложат на прости супстанци од кои се составени.
а) точни тврдења се 1 и 3;
б) точни тврдења се 1 и 4;
в) точни тврдења се 2 и 4;
г) точни тврдења се 2 и 3.

25. Кое од дадените тврдења е точно:
1. Еднородни атоми имаат еднаков број протони и електрони;
2. Еднородни атоми имаат различен број на протони и електрони;
3. Еднородни атоми имаат исти карактеристики;
4. Еднородни атоми немаат исти карактеристики.
а) точни тврдења се 2 и 4;    б) точни тврдења се 1 и 4;
в) точни тврдења се 1 и 3;    г) точни тврдења се 2 и 3.

26. Кое од дадените тврдења е точно:
а) На собна температура сите неметали се во гасовита агрегатна состојба;
б) Во семиметали спаѓа железо и бакар;
в) Металите се добри спроводници на топлина;
г) Металите се добри изолатори.

27. Кое од дадените тврдења е точно:
а) Кристализација е преминувње на супстанците од цврста во гасовита агрегатна состојба;
б) Ако растворот од две или повеќе течности, состојките се одделуваат со фракциона дестилација;
в) Ако растворот е составен од две или повеќе течности, состојките се одделуват со декантација,
г) Декантација е преминување на супстанците од гасовита во цврста агрегатна состојба.

28. Како се чита хемискиот систем Si?
а) с – и      б) си – и        в) ес – и        г) ис – и

29. Кои од следниве формули се формули на елементарни супстанци, а кои на соединенија?
1. P4       2. H2SO4       3. S8         4. NO         5. O3
а) елементарни супстанци: 3 и 5, а соединенија: 1, 2 и 4;
б) елементарни супстанци: 3, 4 и 5, а соединенија: 1 и 2;
в) елементарни супстанци: 1, 3 и 5, а соединенија: 2 и 4;
в) елементарни супстанци: 2 и 4, а соединенија: 1, 3 и 5;

30. Симболот О2 означува:
а) еден атом кислород;
б) една молекула кислород;
в) две молекули кислород;
г) озон.

31. Симболички запис 3N2 означува:
а) три атоми азот; 
б) три молекули азот 
в) 6 молекули азот; 
г) 5 атоми азот.

32. Знаејќи ја валентноста на елементите, одреди која од формулите е точно напишана:
         IV                                VII                                      I                                     IV
а) SnO3         б) Cl2O7          в) Ag2O            г) SO

33. Знаејќи ја валентноста на елементите, одреди која од формулите е точно напишана:

        III                                    I                                  II                             III
а) NH2        б) HCl          в) H2S2             г) AlO3

34. Во кое соединение точно е определена валентноста на азотот:
          I                                 V                                   II                                    II
а) NH2           б) N2O            в) N2O             г) NH3

35. Кај секое соединение кое е изградено од два елементи, производот од индексот и валентноста на едниот елемент мора да е еднаков со производот од индексот и валентноста другиот елемент. Овој заклучок можеме да го запишеме како:
а) x · m = y · n б) x + m = y + n в) x : m = y : n г) x · m =y : n

36. Кое од дадените тврдења е точно:
а) Хемиска промена, хемиски процес и хемиска реакција имаат различно значење.
б) Хемиска промена, хемиски процес и хемиска реакција имаат исто значење.
в) Со различно значење се поимите хемиска промена и хемиска реакција.
г) Со различно значење се поимите хемиска промена и хемиски процес.

37. Кое од дадените тврдења е точно:
а) Супстанците кои се присутни на почетокот на хемијската реакција се нарекуваат продукти;
б) Супстанците кои се присутни на крајот на хемискста реакција се нарекуваат реактанти.
в) Супстанци кои се присутни на почетокот на хемиската реакција се нарекуваат реактанти.
г) Супстанците кои се присутни на почетокот на хемијската реакција се нарекуваат смеси;

38. Која од наведените равенки е израмнета:
а) 2Fe + O2 = Fe2O3
б) Al + 3HCl = AlCl3 +H2
в) 2SO2 +O2 = 2SO3
г) 2Fe + Cl2 = 2 FeCl3

39. Цинк + хлороводородна киселина = цинк хлорид + водород
Дадената реакција со хемиски симболи и формули ја претставуваме на следниов начин:
а) Zn + H2SO4 = ZnSO4 +H2
б) Zn + H2S = ZnS + H2
в) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
г) Zn + 4 HNO3 = Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

40. железо + хлор = железо (III) хлорид
Дадената реакција со хемиски симболи и формули ја претставуваме на следниов начин:
а) Fe + Cl3 = FeCl3
б) 2Fe + Cl2 = 2 FeCl3
в) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3
г) Fe2 + C2 = 2FeCl3

No comments:

Post a Comment